Algemene verkoopsvoorwaarden

Comfort company
03 889 37 47
info@comfortcompany.be

Al onze offerten en verkopen gebeuren tegen de hierna vermelde voorwaarden. Zij worden dan ook verondersteld gekend en aanvaard te zijn door de koper/besteller.

  1. Al onze kopen worden geacht te zijn gedaan te Kalfort.
  2. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de aan-en verkoopsvoorwaarden van de koper, tenzij expliciet anders vermeld op de bestelbon/ orderbevestiging
  3. Leveringstermijnen worden gegeven ter inlichting en kunnen in geen geval aanleiding geven tot weigering van de goederen of annulatie van het contract, noch recht geven op schadevergoeding.
  4. Prijswijzigingen na 60 dagen na bestelling worden doorgerekend aan koper.
  5. Met uitzondering van “ontevredenheid over het slaapcomfort” dienen alle klachten ons aangetekend meegedeeld te worden binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de goederen.
  6. Al onze goederen zijn contant betaalbaar bij afhaling of levering; hetzij in speciën, hetzij via bankcheque. Anders heeft de afgevaardigde van b.v.b.a. Hypnos het recht het geleverde goed terug mee te nemen. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 2% per maand vanaf de vervaldag (leveringsdag) aangerekend worden. Daarenboven zal een bedrag van 10% op het verschuldigd saldo met een minimum van 80 euro als forfaitaire vergoeding aangerekend worden. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend.
  7. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de verschuldigde koopsom door de koper aan de verkoper niet volledig is voldaan, inclusief alle kosten en interesten. De verkoper heeft het recht, niet volledig betaalde goederen terug te vorderen, en dit op kosten van de koper.
  8. Bij afbestelling zal 20% van de bestelde waar aangerekend als annulatiekosten.
  9.  Indien de koper/besteller zijn verplichtingen niet nakomt, wordt het contract van rechtswege en ten laste van de koper ontbonden 10 dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling. In geval van foutieve niet-uitvoering van het contract door de koper/besteller, komt het voorschot aan de verkoper toe als schadevergoeding.
  10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.